Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga

i lærer-, lektor- og barnehagelærerutdanningene

Jeg heter Nora E. H. Mathé og er stipendiat på siste året i samfunnsfagdidaktikk ved Institutt ved lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo. Ved siden av å være stipendiat underviser og veileder jeg studenter i samfunnsfagdidaktikk ved ILS. Doktorgradsprosjektet mitt handler om temaet demokrati og politikk i det obligatoriske samfunnsfaget i videregående skole, med fokus på elevers perspektiver. Mer spesifikt har jeg undersøkt elevers forståelse av begrepene demokrati og politikk (kvalitativt) og deres oppfatninger av samfunnsfagets samfunnsforberedende rolle (kvantitativt). Mine veiledere er Eyvind Elstad og Lisbeth M. Brevik ved ILS.

Studien viser at elevenes forståelser av demokrati og politikk både bygger på nedenfra-opp og ovenfra-ned perspektiver. Demokrati forbindes i stor grad med det representative demokrati, valg og stemmegivning og borgernes rettigheter, men med innslag av mer deltakende og deliberative ideer. Politikk assosieres med det å forme samfunnet og delta i diskusjoner om politiske saker i tillegg til det å styre landet. Samtidig uttrykker elevene ulike syn på forholdet mellom folk og politikken og disse kan knyttes til deres ulike former for politisk engasjement.

Den kvantitative undersøkelsen viste at elevene uttrykte positive oppfatninger av samfunnsfagundervisningen, for eksempel når det gjelder å hjelpe dem å forstå og gjøre dem nysgjerrige på verden rundt seg, forberede dem på å engasjere seg i samfunnslivet og utfordre dem til å tenke. De faktorene som er sterkest assosiert med elevenes oppfatninger er hvor godt de selv liker faget og aspekter ved lærerens undervisning, for eksempel diskusjon av ulike perspektiver og arbeid med fagbegreper.

Utover dette er jeg interessert i temaer som elevers begrepsforståelse og arbeid med samfunnsfaglige begreper mer generelt, unges forhold til det politiske, argumentasjon og høyere ordens tenkning, samt samfunnsfagdidaktikk i lærerutdanningen.

 

Kontakt meg gjerne på epost: n.e.h.mathe@ils.uio.no

https://www.uv.uio.no/ils/personer/vit/noraeh/

© Copyright. All Rights Reserved.