Om oss

Nettverket ble opprettet i 2016 og har som formål å fremme god forskning på og undervisning i samfunnsfaga og samfunnsfagdidaktikk i ulike deler av lærerutdanning, skole og barnehage.

Nettverket skal være en arena for informasjon og informasjonsutveksling som fremmer formålet, med nettside, årskonferanse og nyhetsbrev. De jevnlige årskonferansene samler utøvere i feltet til faglig utveksling og sosialt samvær. Disse konferansene er populære møtesteder og alle vertsinstitusjoner har gjort en stor innsats for å legge til rette for de faglige møtene. På årskonferansene avholdes årsmøtet som er nettverkets høyeste organ.

Årskonferansene har vært avholdt regelmessig hvert år, også under pandemien, og samler som regel omkring 150 deltakere og innledere. Innleggene på konferansene er publisert i fagfellevurderte tidsskrifter som Nordidactica og som bokkapitler i antologier.


Vedtekter

Vedtekter for Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærer, lektor- og barnehagelærarutdanningane. Vedtekne på årsmøtet 20. november 2019 i Halden.

Ny note til vedtektene (ang. valgkomitéens form, jf. §14) ble vedtatt på årsmøtet 2021

Del I: Føremål
§ 1: Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærar-, lektor- og barnehagelærarutdanningane (i kortform berre Nettverket for samfunnsfaga i lærarutdanningane) har til føremål å fremja, god forsking, undervisning og formidling innanfor dei ulike samfunnsfaga og i samfunnsfagdidaktikk i lærarutdanningane for barmehage, grunnskule og vidaregåande opplæring. Det er ei særoppgåve for nettverket a) å fremja utvikling av ein velfungerande, kritisk og konstruktiv fagoffentlegheit i og for desse fagområda og b) å bidra til å sikra eller utvida den plassen våre samfunns- og humaniorafag har innanfor barnehage, grunnskule, vidaregåande skule, og i høgare utdanning.

§ 2: Nettverket tek til vanleg ikkje stilling til fagpolitiske kontroversar eller til bestemteperspektiv, teoriar, synsmåtar eller forskingsmetodar. Nettverket skal derimot freista å leggja tilrette for å utvikla diskusjonen om slike spørsmål i fagmiljøa.

§ 3: Praktiske føremål for arbeidet i nettverket er a) å styrkja informasjonsflyten mellom fagmiljøa ved å gje ut 3-4 årlege nyhendebrev, drifta nettsider og engasjement på sosiale media b) å organisera nettverkskonferanse for forsking og formidling kvart år, med medlemer ved ein eller fleire institusjonar som praktisk ansvarlege og ansvarlege for fagleg innhald c) å organisera årsmøte for medlemene i samband med nettverkskonferansen d) samarbeida med utdanningsstyresmakter, andre styresmakter, institusjonar, organisasjonar eller økonomiske støttespelarar i saker/om tiltaksom fremjer føremåla i § 1.

Del II: Medlemsskap
§ 4: Medlemskap er ope for a) alle som arbeider med eit eller fleire samfunnsfag i lærarutdanningar for barnehagar, grunnskular og vidaregåande skular b) alle som ynskjer å bidra med eller til relevant og god forsking, undervisning eller formidling innanfor samfunnsfaga eller samfunnsfagdidaktikken.

§ 5: Registrering som medlem skjer ved e-post til ansvarleg for medlemsskap i styret (sjå https://samfunnsfag.net/kontakt.html). Alle medlemer står på oppdatert e-postliste, og mottek nyhendebrev og andre relevante utsendingar på denne lista.

Del III: Årsmøte og val
§ 6: Årsmøtet arrangerast som del av nettverkskonferansen. Styret har ansvaret for innhaldet på denne delen av konferansen. Årsmøtet kunngjerast samstundes med nettverkskonferansen på nettsidene og i nyhendebrev.

§ 7: Alle medlemer har møte-, tale-, framleggs-, og røysterett på årsmøtet.

§ 8: Årsmøtet inneheld a) kort melding frå styret om arbeidet i året som gjekk b) vedtak om komande nettverkskonferanse, om andre arbeidsoppgåver og eventuelt om rekneskap/økonomi og medlemspengar c) val av styre og leiar med varamedlemer etter framlegg frå valnemnd og valavvalnemnd d) Årsmøtet skal gje medlemene høve til å kommentera og diskutera styrearbeidet og sakene som er oppe til førehaving.

§ 9: Saksliste til årsmøtet med vedtaksframlegg i viktige saker og innstilling frå valnemnda sendast til alle medlemer i nettverket på e-post ein månadfør årsmøtet.

§ 10: Årsmøtet vel ein ordstyrar, ein møteskrivar til vedtaksreferat, to til å skriva under møte boka og ein ettersynsperson som leverer tilråding om godkjenning av rekneskap og eventuelle merknader til rekneskapen. Årsmøtet kan og vedta at ein av institusjonane (etter avtale) tek på seg eventuell rekneskapsføring.

§ 11; Alle vedtak, med unnatak for endring av vedtektene, gjerast med simpelt fleirtal. Vedtektsendring krev to tredels fleirtal. Årsmøtet kan likevel vedta full vedtektsrevisjon på eitårsmøte med simpelt fleirtal og vedta nye vedtekter med simpelt fleirtal på komande årsmøte.

§ 12: Styret skal ha fem medlemer og fem varamedlemer, ein medlem og ein varamedlem frå kvar region. 1 Valnemnda skal syta for forsvarleg kjønnsbalanse. Solangt det er mogeleg, bør styremedlem og varamedlem frå ein region koma frå ulike institusjonar.

§ 13: Alle styreval er for to år. Tre medlemer er på val det eine året, to det neste året. Varafolkaharsame valperiode som den faste dei er vara for. Styret konstituerer seg sjølv.

§ 14: Valnemnda skal ha fem medlemer, ein frå kvar region, og skal vera vald for ein periode for to år. Styret lagar framlegg til ny valnemnd.

Del IV: Organisasjonsregistrering og prinsipp for økonomien.
§ 15: Nettverket skal vera registrert som foreining i Brønnøysundregistra og ha eigen bankkonto, der styrevedtak gjev fullmakt til å disponera denne.

§ 16: Nettverket er ei ideell foreining som ikkje genererer forteneste.

§ 17: Nettverket (årsmøtet) kangjera vedtak om medlemspengeordningar og medlemspengesatsar for einskildpersonar og/eller for institusjonar gradert etter talet på tilsette.

§ 18: Styret søkjer om økonomisk støtte drifta av nettverket, herunder ogso til nettverkskonferansen (med unnatak for støtte frå den eller dei lokale arrangørinstitusjonane). Styret sender søknad omstøtte til nettverkskonferansen i samarbeid med den/dei lokalearrangørane.

Del V: Oppløysing av foreininga.
§ 19: Nettverket som ei juridisk foreining kan berre bli vedtatt oppløyst på årsmøtet. Det krevst totredels fleirtal blant dei som stemmer på årsmøtet for eit gyldig vedtak om oppløysing.

§ 20: Overskot eller inneståande middel ved opphøyr skal nyttast til konferanse som bidreg tilføremåla som er gjort greie for i§ 1.

Note til § 12:1 Region nord: Samisk Høgskole, Norges arktiske universitet-Universitetet i Tromsø og Nord Universitet. Region midt: NTNU og Dronning Mauds Minne Høgskolen. Region vest: Høgskulen i Volda, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og NLA Høgskolen Bergen. Region sør: Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder. Region aust: Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Oslo, OsloMet-Storbyuniversitetet, MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, Høgskolen i Østfold, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Høgskolen i Innlandet og NLA Høgskolen Oslo.

Note til §14: valkomite skiftast ut etter same prinsipper som styret, men i ‘utakt’ med val av de regionsvise styremedlemmene. I praksis vil det seie at når man neste år vel nye styremedlemmar for region Øst, Sør og Nord, skal man samstundes velje medlemmar for valkomite frå region Vest og Midt.

— // —

Vedtektene ovanfor byggjer på toårige styreperiodar. For å unngå at alle styremedlemer er på val annakvart år, fastsette årsmøtet 2020 at det skal gjennomførast val av representant pluss vara for tre regionar for ein toårsperiode på årsmøtet 2019. Etter trekking vart det fastsett at dette gjeld regionane vest, sør og midt. For regionane nord og aust vert det då gjennomført val av representant + vara for eitt år på årsmøtet 2019. Frå og med årsmøtet 2020 vil då vala for alle regionar vera inne i «toårsturnus». Det er viktig at dei valde medlemene i valnemnda legg dette til grunn i arbeidet med å finna styrefolk og varamedlemer for dei ulike regionane. Same gjeld valkomite.


Årsmøteprotokoller